Generelle salgs- og leveringsbetingelser IWMAC AS

1. Generelt

Disse betingelsene er gjeldende for IWMAC (heretter Leverandør) sin leveranse i form av utstyr, programvare og andre ytelser, med mindre annet er skriftlig avtalt. Leverandørens tilbud er gyldig i 30 dager fra tilbudsdato, med mindre annet er spesifisert i tilbudet. 

Bestiller har selv ansvaret for å kontrollere at Leverandørens tilbud er i overensstemmelse med Bestillers formål. Leverandøren tar forbehold om at varer tilbudt fra lager kan være solgt i perioden mellom tilbud gis fra Leverandørens til Bestillers aksept. 

Tilbud gitt av Leverandøren er knyttet til en spesifikk forespørsel, og Leverandøren forbeholder seg retten til å revidere dets tilbud dersom opprinnelig forespørsel endres med hensyn til produkter, mengder og spesifikasjoner. 

Dersom det fra tilbudsdato skjer endringer i valutakurser, fraktkostnader, tollsatser, assuranser, importutgifter, avgifter eller priser fra underleverandører, har Leverandøren adgang til å revidere tilbudet tilsvarende. 

2. Gjennomføring av leveransen

2.1 Utstyr og programvare 

Leverandøren har ansvaret for at utstyr og programvare som leveres oppfyller de krav og beskrivelser som skriftlig er spesifisert i tilbud. Med mindre annet er beskrevet i tilbudet skal Leverandørens standard løsninger leveres. 

Leverandøren har videre ansvaret for at utstyr og programvare virker som avtalt hver for seg, og fungerer sammen på de måter som er beskrevet i tilbudet 

Ved behov så vil Bestilleren selv være ansvarlig for å gjennomføre nødvendig oppgraderinger av egen tekniske løsning, hvis dette kreves for at Leverandørens ytelser skal fungere som avtalt.  

2.2 Tilpasninger og installasjon mv.  

Leverandøren har ikke ansvar for å utføre kundetilpasninger, installasjon eller andre oppgaver som skal utføres etter at utstyr og programvare er overlevert eller gjort tilgjengelig for Bestilleren, med mindre dette særskilt er beskrevet i tilbudet eller skriftlig avtalt underveis i leveransen. Med mindre annet er avtalt, skal slike tjenester leveres som bistand (innsatsforpliktelse) og betales etter medgått tid basert på Leverandørens til enhver tids gjeldene prisliste. 

2.3 Dokumentasjon og opplæring 

Hvis ikke annet er avtalt, skal Bestilleren som del av avtalt vederlag for utstyr og programvare få overlevert, eller gis elektronisk tilgang til, slik standard produktbeskrivelse, brukerveiledning og annen dokumentasjon som Leverandøren vanligvis lar følge med ved salg av angjeldende produkter. Dokumentasjonen skal gjøres tilgjengelig for Bestilleren senest ved ferdigstillelse av leveransen. Leverandøren vil bistå med nødvendig opplæring av Bestillerens personell som er del av leveransen. 

2.4 Tid og sted for Leverandørens ytelse 

Den oppgitte ferdigstillelsesdato for programvare og utstyr i tilbudet er veiledende inntil omforent fremdriftsplan blir avtalt i avklaringsmøtet. Hvis partene ikke har fremmet innvendinger, anses ferdigstillelsesdatoen for inntruffet den dag utstyr og programvare er klar til levering fra Leverandør. Dersom det er avtalt særskilt godkjenningsprøve anses ferdigstillelse som ikke skjedd før godkjenningsprøven er gjennomført og godkjent av Bestilleren. 

Ferdigstillelsesdato skal anses forlenget med en tid tilsvarende forsinkelsen dersom:  

  1. Bestilleren har unnlatt å stille den forlangte sikkerhet i de tilfeller dette er avtalt 
  2. Bestilleren ikke i rett tid har gitt Leverandøren de tekniske opplysninger som er nødvendig for leveransen.  
  3. Bestilleren eller noen Bestilleren har ansvar for forlanger forandring i leveransen, som kan forårsake forsinkelser. 
  4. Leverandøren hindres å fullføre leveransen på grunn av brann, krig, militær oppstand, beslagleggelse, valutarestriksjoner, mangel på transportmidler, alminnelig varemangel eller forsinkelse fra underleverandører som følge av omstendigheter omtalt i dette punkt eller andre hendelser utenfor Leverandørens kontroll (Force Majeure).  

Leverandøren skal varsle Bestilleren om forsinkelsen og dens varighet i så god tid som mulig. 

2.5 Garanti og reklamasjon  

Med mindre annet er avtalt er garanti og reklamasjonsperioden 1 (ett) år for programvare og utstyr, regnet fra ferdigstillelsesdato.  Alle reklamasjoner skal skje skriftlig. 

Forutsatt normal, aktsom bruk fra Bestillerens side skal Leverandøren uten ekstra kostnad utbedre feil og mangler på egen leveranse Dette løses normalt ved å sende erstatning for defekte deler på utstyr og/eller foreta feilretting i programmer som omfattes av denne avtalen, og som Bestilleren har reklamert på innen utløpet av garantiperioden. Det kan ikke kreves erstatning eller andre misligholdsbeføyelser knyttet til mangler som blir utbedret i henhold til garantiansvaret. Feilretting i programvare anses oppfylt når feilretting stilles til rådighet for Bestilleren. Retting skal skje uten ugrunnet opphold. 

Leverandøren kan selv velge om retting av feil skal skje ved utbedring, omlevering eller tilleggslevering. Hvis Leverandøren velger å rette feil i garantiperioden ved å levere en ny versjon av programvaren, har Leverandøren ikke krav på vederlag for den nye versjonen selv om denne inneholder forbedringer. Leverandøren kan bare utbedre feil og mangler ved levering av ny versjon dersom Bestilleren kan nyttiggjøre seg denne på Bestillerens eksisterende tekniske plattform. 

Reklamasjoner vedrørende: 

  • Transportskade eller manko i antall kolli skal skje straks ved varens ankomst, og skal rettes til fraktfører. Slik reklamasjon dokumenteres ved påtegning på fraktbrev/dokument; 
  • Manko i innhold av emballerte varer skal skje straks og senest innen 8 dager etter ankomst med spesifikasjon over avvikene; og 
  • Mangelfull vare må skje snarest mulig og senest åtte dager etter at mangelen er eller burde ha vært oppdaget, dog ikke senere enn ett år fra ferdigstillelsesdato. 

Bestiller har ansvar for at varen oppbevares på forsvarlig måte inntil reklamasjon er avklart. 

Leverandøren er ansvarlig hvis det dokumenteres at skader skyldes feil eller forsømmelse begått av Leverandøren selv eller noen Leverandøren svarer for oppad begrenset til kontraktssum 

2.6 Medvirkning 

Bestilleren skal bidra til å legge forholdene til rette for at Leverandøren skal få utført sine plikter etter denne avtalen. 

Bestiller har ansvar å klargjøre installasjonssted for utstyret. Dersom utstyr nødvendig for test/installasjonssted ikke er klargjort/funksjonsdyktig eller tilgjengelig  det tidspunkt som er avtalt, og det ikke skyldes forhold på Leverandørens side, kan Leverandøren kreve kompensasjon for påløpte kostnader og tap som følge av dette, samt at ferdigstillelsesdato utsettes. Bestilleren er videre ansvarlig for å opplyse Leverandøren om forhold av betydning som gjelder eksisterende systemer og andre forhold på installasjonsstedet. Det skal ikke installeres annet enn Leverandørens programvare på det leverte utstyret. Leverandøren er ikke ansvarlig for integrasjon med annet utstyr og/ eller programvare eller feil forårsaket av integrasjon foretatt av Bestilleren, uten at det er inngått skriftlig avtale om dette. 

Bestiller skal gjennom avtalen å bistå/innhente signert IWMAC avtale før ferdigstillelse av Leveransen hvor bestiller og sluttkunde får tilgang til Leverandørens løsninger.  

Dersom Leverandøren engasjerer underleverandør eller Bestilleren engasjerer tredjepart til å utføre arbeidsoppgaver som følger av denne avtalen, er parten fullt ansvarlig for utførelsen av disse oppgavene på samme måte som om parten selv stod for utførelsen. 

2.7 Taushetsplikt 

Informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med avtalen og gjennomføringen av avtalen, skal behandles konfidensielt og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra den annen part.  

Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysningene brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig, for eksempel når de er allment kjent eller er allment tilgjengelig andre steder.  

Partene skal ta nødvendige forholdsregler for å sikre at uvedkommende ikke får innsyn i eller kan bli kjent med taushetsbelagt informasjon. 

Taushetsplikten gjelder partenes ansatte, underleverandører og tredjeparter som handler på partenes vegne i forbindelse med gjennomføring av avtalen. Partene kan bare overføre taushetsbelagt informasjon til slike underleverandører og tredjeparter i den utstrekning dette er nødvendig for gjennomføring av avtalen, forutsatt at disse pålegges plikt til konfidensialitet tilsvarende dette punktet 

Taushetsplikten er ikke til hinder for at partene kan utnytte erfaring og kompetanse som opparbeides i forbindelse med gjennomføringen av avtalen. 

Taushetsplikten gjelder også etter at avtalen er opphørt. Ansatte eller andre som fratrer sin tjeneste hos en av partene, skal pålegges taushetsplikt også etter fratredelsen om forhold som nevnt ovenfor. Taushetsplikten opphører fem (5) år etter ferdigstillelsesdato, med mindre annet følger av lov eller forskrift. 

2.8 Skriftlighet 

Alle varsler, endringer eller andre meddelelser knyttet til denne avtalen skal sendes skriftlig per post eller elektronisk til avtalt adresse, med mindre partene har avtalt noe annet for den aktuelle type henvendelse. 

3. Endringer

3.1 Endringer av leveransen etter avtaleinngåelse 

Hvis Bestilleren etter at avtalen er inngått, har behov for å endre kravene til ytelsene eller andre forutsetninger for avtalen på en slik måte at løsningen eller omfang blir annerledes enn avtalt, kan Bestilleren anmode om endringsavtale.  

Leverandøren kan kreve justeringer i vederlag eller tidsplaner som følge av endringen. Krav om justert vederlag eller tidsplan må fremsettes senest samtidig med Leverandørens svar på Bestillerens anmodning om endringsavtale. Leverandøren tilstreber å besvare alle endringsforespørsler innen 10 arbeidsdager fra mottatt anmodning av endringsavtale. 

3.2 Avbestilling

Hvis Bestilleren avbestiller varer og/eller tjenester på grunn av forhold som ikke skyldes mislighold fra Leverandøren, må Bestilleren betale alle omkostninger ved avbestillingen, samt erstatning for Leverandørens tapte fortjeneste og annet tap som Leverandøren måtte lide.  

3.3. Retur av varer

Retur med evnt. kreditering kan bare foretas etter avtale med Leverandør. 

4. Vederlag og betalingsbetingelser

4.1 Vederlag 

Med mindre annet er angitt i tilbudet er alle priser oppgitt norske kroner (NOK) eksklusive merverdiavgift, og baserer seg på de import- og avgiftsregler, samt valutakurser som er gyldige på tilbuds-/kontraktsdatoen. Dersom disse endres i perioden mellom tilbuds-, kontrakts- eller ferdigstillelsesdato for de varer eller tjenester som tilbudet/kontrakten omfatter, skal Leverandøren kunne fakturere slike merkostnader. 

Arbeid som er avtalt utført av Leverandøren utover normal arbeidstid, faktureres med tillegg for overtid. Dette gjelder ikke for arbeider på fast pris innenfor spesifikasjoner, samt for reisetid utover normal reisetid.  

Med mindre annet er avtalt leveres utstyr og programvare EXW (Incoterms) fra IWMAC TrondheimAnsvaret og risikoen for utstyr går over til Bestilleren på det tidspunkt varen er klar for avhenting hos Leverandør.   

4.2 Reiser 

Med mindre annet er beskrevet i tilbudet vil reisekostnader i tilknytning til oppdrag, kompenseres etter faktiske utlegg og diettkostnader i henhold til Statens reiseregulativ + 5 %. Reisetid er arbeidstid, og dette faktureres Bestiller 

4.3 Faktureringstidspunkt og betalingsbetingelser 

Betalingsbetingelser med mindre annet er avtalt, Netto pr. 15 dager. 

IBT-leveranser(bygg) faktureres vederlag månedlig i henhold til omforent fremdriftsplan. For alle andre leveranser og uten omforent fremdriftsplan så vil vederlag for tjenester, programvare og utstyr på fastpris faktureres i sin helhet når utstyr og programvare er klar til levering fra Leverandør. Tilleggsarbeider faktureres for medgått tid hver måned.  

Hvis Bestilleren ikke betaler til avtalt tid, har Leverandøren krav på rente av det beløp som er forfalt til betaling, i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven).  

Varene er Leverandørens eiendom inntil fakturabeløpet med eventuelle påløpte renter er betalt i sin helhet inkl. diskonto og påløpte kostnader. 

Leverandør har salgspant inntil full betaling er mottatt for leveranse, i henhold til panteloven av 8.2.1980 nr. 2, § 3-14. Leverandøren har rett til å kreve summarisk utlevering i medhold av Tvangsfullbyrdelsesloven kap. 9 hvis fullt oppgjør ikke har funnet sted innen avtalt kredittid. Så lenge Leverandørene har salgspant i utstyret kan Bestilleren ikke inngå avtaler om overdragelse av eiendomsrett, utleie eller utlån, pantsette eller gi utlegg i utstyret. 

4.4 Konvensjonalbot 

Leverandøren godtar ikke konvensjonalbot /dagbot. 

 

5. Eiendoms- og disposisjonsrett

Programvare utviklet av Leverandør forblir Leverandørens eiendom. Bestilleren gis en lisensiert bruksrett i henhold til pkt. 5.1. 

5.1 Lisenser 

Bestilleren kan ikke bruke program/ driver/ kildekode eller andre immaterielle rettigheter tilhørende Leverandøren på flere maskiner (1 lisens per maskin) enn det Bestilleren har lisens (bruksrett) for. Leveransen omfatter en (1) ikke-overførbar, ikke-eksklusiv lisens (bruksrett) dersom annet ikke er skriftlig avtalt. Program/ driver/ kildekode eller andre immaterielle rettigheter tilhørende Leverandøren og er å forstå som Leverandørens opphavsrettslige eiendom, og kan ikke benyttes til videresalg eller andre leveranser/prosjekter/programsystemer/kurs uten på forhånd et skriftlig samtykke. Bestilleren skal umiddelbart kontakte Leverandør ved overtredelse av lisensbetingelsene for å få på plass avtale for tilleggslisenser, samt dekke eventuelle kostnader og tap Leverandøren har hatt i forbindelse med overtredelsen. Dersom kildekode er inkludert, kan Bestiller selv bruke denne kun til endring/ videreutvikling av det systemet som programmet er solgt til bruk for. Bestilleren kan uansett ikke utlevere program/ driver/ kildekode eller andre immaterielle rettigheter tilhørende Leverandøren til tredjepart uten skriftlig samtykke. 

Leverandøren har full råde- og eierrett over og fraskriver seg ikke retten til bruk av metoder, programrutiner, underliggende drivere etc. som er programmert/utviklet av Leverandøren. Modifisering av programmet/koden i den hensikt å fjerne logo eller referanse(r) til Leverandøren er brudd på lisensbetingelsene. 

Program/drivere/kildekode eller andre immaterielle rettigheter tilhørende Leverandør kan ikke benyttes av Bestiller til å starte, drive eller på annen måte medvirke i konkurrerende virksomhet med Leverandøren, eller på annen måte påfører eller er egnet til å påføre Leverandøren tap eller skade. 

Bestilleren skal videre avstå fra enhver reversert assemblering eller reversert kompilering av leveransen, med mindre dette er nødvendig og hjemlet i ufravikelig norsk lov. 

6. Mislighold

6.1 Leverandørens Mislighold 

Det foreligger mislighold fra Leverandørens side hvis ytelsen ikke er i samsvar med de funksjoner, krav og frister som er avtalt. Det foreligger også mislighold dersom Leverandøren ikke oppfyller øvrige plikter etter avtalen. Bestilleren skal reklamere skriftlig uten ugrunnet opphold etter at misligholdet er oppdaget eller burde vært oppdaget. 

Leverandøren skal påbegynne og gjennomføre arbeidet med å avhjelpe misligholdet uten ugrunnet opphold, ved utbedring, omlevering eller tilleggslevering uten ekstra kostnad for Bestilleren. 

Det foreligger likevel ikke mislighold hvis situasjonen skyldes Bestillerens forhold eller force majeure. 

6.2 Bestillerens mislighold 

Det foreligger mislighold fra Bestillerens side hvis Bestilleren ikke oppfyller sine plikter etter avtalen. Ved forsinket betaling har Leverandøren krav på forsinkelsesrente i henhold til punkt 4.3. Leverandøren skal reklamere skriftlig uten ugrunnet opphold etter at misligholdet er oppdaget eller burde vært oppdaget. 

Det foreligger likevel ikke mislighold hvis situasjonen skyldes Leverandørens forhold eller force majeure. 

6.3 Varslingsplikt 

Hvis en av partene ikke kan oppfylle sine plikter som avtalt, skal parten så raskt som mulig gi den annen part skriftlig varsel om dette. Varselet skal angi årsaken til problemet og så vidt mulig angi når ytelsen kan leveres. Tilsvarende gjelder hvis det må antas ytterligere forsinkelser etter at første varsel er gitt.  

6.4 Produktansvar.  

Leverandøren er ansvarlig hvis det dokumenteres at skaden skyldes feil eller forsømmelse begått av Leverandøren selv eller noen Leverandøren svarer for oppad begrenset til kontraktssum 

7. Sanksjonerved mislighold

7.1 Tilbakehold av ytelser 

Ved mislighold kan Bestilleren holde betalingen tilbake, men ikke åpenbart mer enn det som er nødvendig for å sikre Bestillerens krav som følge av misligholdet. 

7.2 Prisavslag 

Dersom det tross gjentatte forsøk ikke har lykkes Leverandøren å avhjelpe en mangel, har Bestilleren krav på forholdsmessig prisavslag. Prisavslag er kompensasjon for redusert verdi av det leverte og er uavhengig av eventuell erstatning. 

7.3 Heving 

Dersom det foreligger vesentlig mislighold, kan den annen part etter å ha gitt den misligholdende part skriftlig varsel og rimelig frist til å bringe forholdet i orden, heve avtalen med øyeblikkelig virkning.  

7.4 Skadesløsholdelse/ansvar 

Leverandøren kan ikke kunne holdes, direkte eller indirekte, ansvarlig for uforutsette tap eller skader som har oppstått på grunn av feil i software, hardware, installering, dokumentasjon eller annet levert av Leverandøren. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, tap av fortjeneste, indirekte tap, konsekvenstap og følgetap. Leverandørens ansvar er begrenset til, etter Leverandørens eget valg, å reparere eller skifte ut hardware, software m.v. levert av Leverandøren, for å gjenopprette korrekt leveranse/tjeneste. 

8. Øvrige bestemmelser

8.1 Risiko for utstyr og programmer 

Risikoen for skade som skjer på utstyr og leverte programeksemplarer mv. på grunn av en tilfeldig begivenhet, går over fra Leverandøren til Bestilleren på det tidspunkt varen er klar for avhenting hos Leverandør. 

8.2 Overdragelse av rettigheter og plikter 

Leverandøren kan bare overdra sine rettigheter og plikter etter avtalen med skriftlig samtykke fra Bestilleren. Dette gjelder også hvis Leverandøren deles i flere selskaper, eller hvis overdragelsen skjer til et datterselskap eller annet selskap i samme konsern, men ikke dersom Leverandøren slås sammen med et annet selskap. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Retten til vederlag etter denne avtalen kan fritt overdras, men fritar ikke Leverandøren for hans plikter og ansvar. 

8.3 Force majeure 

Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll, som gjør det umulig å oppfylle plikter etter denne avtalen, og som etter norsk rett må regnes som force majeure, skal motparten varsles om dette så raskt som mulig. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom. 

Motparten kan i force majeure-situasjoner bare avslutte avtalen med den rammede parts samtykke, eller hvis situasjonen varer eller antas å ville vare lenger enn 90 (nitti) kalenderdager, regnet fra det tidspunkt situasjonen inntrer, og da bare med 15 (femten) kalenderdagers varsel. Hver av partene dekker sine egne kostnader knyttet til avslutning av avtaleforholdet. Bestilleren betaler avtalt pris for den del av leveransen som var kontraktsmessig levert før avtalen ble avsluttet. Partene kan ikke rette andre krav mot hverandre som følge av avslutning av avtalen etter denne bestemmelse. 

I forbindelse med force majeure-situasjoner har partene gjensidig informasjonsplikt overfor hverandre om alle forhold som må antas å være av betydning for den annen part. Slik informasjon skal gis så raskt som mulig. 

8.4 Profilering  

Leverandøren kan bruke prosjekter og skjermbilder i sin profilering (del av brosjyrer/på web etc.). Leverandøren skal forholde seg til pkt. 2.9 og Bestillerens ønsker. 

8.5 Personvern 

Ansatte hos Bestiller vil kunne bestille produkter og tjenester gjennom flere kanaler, hvor personopplysninger (navn, telefon, e-mail) til ansatte hos Bestiller registreres for å gjennomføre kjøpet. Leverandør vil være behandlingsansvarlig for disse personopplysningene. Behandlingen er regulert i Leverandørens personvernerklæring, Shttps://www.iwmac.com/privacy/ 

9Tvister

9.1 Rettsvalg 

Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett. 

9.2 Forhandlinger og mekling 

Dersom det oppstår uenighet mellom partene om tolkning eller rettsvirkninger av avtalen, skal partene først forsøke å bli enige gjennom forhandlinger og/eller mekling.  

9.3 Doms- eller voldgiftsbehandling 

Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger eller mekling, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler. Leverandørens hjemting er verneting. 

Partene kan alternativt avtale at tvisten blir avgjort med endelig virkning ved voldgift.